Община Хитрино

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на на селението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Хитрино се приемат предложения и становища, относно така изготвеният проект на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на Община Хитрино.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на
общинска администрация – Хитрино в с.Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, или по
електронна пощана e-mail: kmet@hitrino.bg.

Проект
Мотиви

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на на селението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Хитрино се приемат предложения и становища, относно така изготвеният проект на Наредба за управление на горските територии на община Хитрино по чл.181,ал.6 от ЗГ

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Хитрино в с.Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, или по електронна пощана e-mail: kmet@hitrino.bg.

Проект
Мотиви


2.Мотиви

3.Проект на наредба за управление на горските територии на Община Хитрино 

4. тарифни такси

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на на селението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Хитрино се приемат предложения и становища, относно така изготвеният проект на Наредба за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Хитрино в с.Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, или по електронна пощана e-mail: kmet@hitrino.bg.

Проект
Мотиви

 


2.Мотиви

3. Проект за изменение

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет – Хитрино

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хитрино.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 01.02.2021г.,включително в Информационния център на Община Хитрино и на е-mail: kmet@old.hitrino.org
На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ Закона за нормативните актове се определя срок от 14 дни, считано от публикуването му, за обществено обсъждане на Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хитрино.

Мотивите съкратения срок са следните: Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация е публикуван на 18 декември 2020 г. в ДВ, бр. 107 от 2020 г. и е влязъл в сила на 22 декември 2020 г. Промените в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хитрино трябва да се извършат преди изработването и приемането на Бюджета на Община Хитрино за 2021 година. 

Наредба

_________________________________________________________________________________________________________

Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за yсловията и реда за съставяне на бюджетна прогноза местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Проект за изменение и допълнениена Наредба бюджет и тригодишна прогноза

 

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хитрино

Линк

Проект за изменение и допълнение на Наредба за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество

Линк