Община Хитрино

Проект за изменение и допълнение на наредба

На основание чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Хитрино в регламентирания 30-дневен срок, считано от 21.05.2022 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект за изменение и допълнение на  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществона община Хитрино.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация Хитрино в с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, или по електронна поща: kmet@hitrino.bg,  v.venelinova@hitrino.bg

 

Мотиви

Проект за изменение