Община Хитрино

Проект на Програма за опазване на околната среда

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Съгласно чл.79, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, в срока по чл.69, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Хитрино, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на обществеността и заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по „Програма за опазване на околната среда на община Хитрино 2021-2028 г.“ в изпълнение на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околна среда с неразделни нейни части: Приложение 1 „Раздел „Лечебни растения“ в изпълнение на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения; Приложение 2 „Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Хитрино“ в изпълнение на чл. 26 от Закона за почвите и Приложение 3 „Програма за управление на отпадъците на община Хитрино 2021-2028 г.“ в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)“ на е-mail  kmet@hitrino.bg  или в Център за информация и обслужване на гражданите, първи етаж на община Хитрино, ул. “Възраждане”№ 45 до 21.01.2022 г., включително.

Срока на обществените консултации е 30 (тридесет) дни от публикуване на настоящото обявление до 17.00 ч. на 21.01.2022 г.

Програма за опазване на околната среда на община Хитрино 2021-2028 г.  и приложения: 1, 2, и 3  ТУК

Водещ принцип при разработването на програмата е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.