Община Хитрино

Решение № ШУ-47-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на„Проект на подробен устройствен план – план за застрояване и регулация (ПУП-ПЗР) на УПИ II, кв.20 с. Трем, общ. Хитрино“