Община Хитрино

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ХИТРИНО 2022-2025 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране и на населението и прозрачност в действията на институциите в 30 – дневен срок от публикуване на интернет страницата на община Хитрино се приемат предложения и становища, относно Приемане на общинска Програма за намаляване риска от бедствия в община Хитрино за периода 2022-2025 година. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация Хитрино в с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45 или по електронна поща на е-mail: kmet@hitrino.bg.

Дата на откриване: 03.01.2023 г.      Дата на приключване: 03.02.2023 г.

Общинска програма на Община Хитрино 2022-2025