Община Хитрино

Конкурс за длъжността специалист“Социални дейности“ по Проект №BG05SFPR002-2.002-0034-C01 „Укрепване на общинския капацитет- община Хитрино“