Община Хитрино

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)