Община Хитрино

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и пристройка на съществуващ млекопункт в Мини мандра за 500 л мляко.“