Община Хитрино

Kандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“