Община Хитрино

Уведомление за инвестиционно предложение: „Монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен“