Община Хитрино

Уведомление за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен“