Община Хитрино

Уведомление за инвестиционно намерение: “ Монтаж на модулно съоръжение за когенерация в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен“