Община Хитрино

Уведомление за инвестиционно намерение

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от„ЕКАНИ“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ: 103152968

Пълен пощенски адрес: п. к. 9764 с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен ул. „Аврора “ №50, Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 05348/22-11, е-mail еkani@аbv.bg, semra@harman.bg,

Управител на фирмата възложител: Семра Басри

Уведомяваме Ви, че „ЕКАНИ“ АД, п. к. 9764 с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен ул. „Аврора “ №50, има следното инвестиционно предложение:

„Поставяне на преместваема инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент 1069/2009″ в поземлен имот с идентификатор

№ 73050.500.6, местност „Ясак“ по КК на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен, ТПТ: Земеделска, НТП: За стопански двор, собственост на инвеститора.

 

Приложение 5