Община Хитрино

Съобщение за инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор „Гюргена“ от ВС “Габрица”, находящ се в ПИ №04430.34.202 по КККР на с. Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен.