Община Хитрино

Съобщение за инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ ООД , гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец ШК-3 „Черна“, с дълбочина 10,0м, находящ се в ПИ №80772.17.64 по КККР на с. Черна, общ. Хитрино, обл. Шумен