Община Хитрино

Решение № ШУ-48-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 72285.29.433, 72285.26.406 и 72285.28.432 по КК с. Тервел, общ. Хитрино“