Община Хитрино

Решение №ШУ-11-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино за поземлен имот с идентификатор 72285.18.369 по КККР на с.Тервел, общ.Хитрино.“