Община Хитрино

Проект „Патронажна грижа + в община Хитрино“

Община Хитрино подписа допълнително споразумение към договор №BG05M9OP001-6.002-0044-С-01 от 29.03.2021 г.

По предложение на УО на ОП РЧР се удължава с 6 месеца предоставянето на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, считано от 02.06.2022 г.

 Новата процедура за безвъзмездна финансова помощ, по която ще се финансира проекта е BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2“.

Подписани са допълнителни споразумения с персонала, предоставящ услугите. По проекта 9 домашни помощници и медицински специалист обгрижват 32 лица, на които ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги.