Община Хитрино

Проект “Патронажна грижа + в община Хитрино”

Община Хитрино подписа допълнително споразумение към договор №BG05M9OP001-6.002-0044-С-01 от 29.03.2021 г.

По предложение на УО на ОП РЧР се удължава с 6 месеца предоставянето на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, считано от 01.06.2022 г.

По проекта ше се обгрижват 32 лица, на които ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги.