Община Хитрино

Проект за изменение и допълнение на Наредба бюджет и тригодишна прогноза

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Хитрино в регламентирания 30-дневен срок, считано от 22.10. 2021 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на общинска администрация – Хитрино, или по електронна поща на e-mail: n.raim@hitrino.bg

Проект за изменение и допълнение на Наредба бюджет и тригодишна прогноза