Община Хитрино

Проект „Грижа в дома в Община Хитрино”

На 06.12.2022 г. Община Хитрино подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейности  по проект   № BG05SFPR002-2.001-0050-С01 „Грижа в дома в Община Хитрино”,  по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проектът е с продължителност 14 месеца и ще се реализира на територията на общината. Ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда  на минимум 71 лица за период от 12 месеца.

Прочети…

Информация за кандидат-потребителите

Информация за кандидатите за работа