Община Хитрино

План сметка за ТБО 2024

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на на селението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Хитрино се приемат предложения и становища, относно Информация на План-сметката за определяне на разходите за дейностите по събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци , както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Хитрино.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Хитрино в с.Хитрино,ул.„Възраждане“№ 45 или по електронна поща на e-mail: kmet@hitrino.bg.

Дата на открива:19.12.2023 г.
Дата на приключване :18.01.2024 г.

План сметка 2024 г.