Община Хитрино

Обявяване на „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около Каптаж-2 „Трескавия“, разположен в землището на с. Единаковци, общ. Хитрино, обл. Шумен и Каптаж-3 „Змийския“, разположен в землището на с. Добри Войников, общ. Хитрино“

Проект: SOZ-593, ViK Shumen, kaptaj Treskaviq i Zmiiskiq, VG Dobri Voinikov, Hitrino

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят  с  проекта и в Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Ал. Дякович“ №33, гр. Варна. Предложения, мнения и възражения може да изпращате на адрес: с. Хитрино, ул.“Възраждане“№ 45, община Хитрино, област Шумен до 22.08.2022 г. (включително), до „Деловодство“ относно: „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около Каптаж-2 „Трескавия“, разположен в землището на с. Единаковци, общ. Хитрино, обл. Шумен и Каптаж-3 „Змийския“, разположен в землището на с. Добри Войников, общ. Хитрино“