Община Хитрино

Обява

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Хитрино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 28.04.2023 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Хитрино ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) в обхвата на следните имоти:

 • ПИ с идентификатор 25.108, по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Иглика, общ. Хитрино;
 • ПИ с идентификатори 26.156 и ПИ 67283.26.157, по кадастралната карта и кадастралния регистър  на с. Сливак, общ. Хитрино;
 • ПИ с идентификатор 22.431, по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Развигорово, общ. Хитрино;
 • ПИ идентификатори 22.471 и 61697.22.539, по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Развигорово, общ. Хитрино;
 • ПИ с идентификатори 28.432 и ПИ 72285.29.433 по действащите КККР на с. Тервел, общ. Хитрино;
 • ПИ с идентификатор 26.406, по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Тервел, общ. Хитрино;
 • ПИ с идентификатор 28.425, по кадастралната карта и кадастралния регистър на на с. Тервел, общ. Хитрино;
 • ПИ с идентификатори 13.96, 02244.13.98, 02244.13.99, 02244.13.1 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Байково и поземлени имоти с идентификатори 73050.23.7, 73050.23.54 , 73050.15.9 по кадастралната карта и кадастралния регистър  на с. Трем, общ. Хитрино;
 • УПИ II, кв.20 по регулационния план на с. Трем, общ. Хитрино;
 • УПИVIIIв кв.26 по действащия регулационен план на с.Тимарево, общ. Хитрино;
 • ПИ 32250.73.7 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Иглика, общ. Хитрино;
 • УПИ I и УПИ II в кв.29 по действащия регулационен план на с.Добри Войниково, общ. Хитрино.

 

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино може да видите тук.