Община Хитрино

ОБЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 22.12.2022г. ОТ 14.00 часа

 1. Община Хитрино обявява на 22.12.2023г. от 14:00 часа в административната сграда на Община Хитрино търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3(три) години на част от имот публична общинска собственост, а именно:
  – нежилищен общински имот- Помещение от СЗС в с.Хитрино, ул.”Шипка”№4, с АОС №1006/2009 год., изградена в УПИ І-за „поликлиника”, в кв.37 , с площ от 6.00 (шест) кв.м., с начална месечна наемна (тръжна) цена от 12.00(дванадесет) лева без ДДС; депозит за участие 10% от началната годишна тръжна цена в размер на 14,40(четиринадесет и четиридесет) лв.
 2. Закупуване и получаване на тръжна документация: до 16.30 ч. на 21.12.2023г., в стая 308, ет.3 в
  сградата на Общината, на цена 24.00 лв. с ДДС, платима по банков път по сметка на общината
  BG18DEMI92408400025828, код вид плащане – 447000, BIC- DEMIBGSF, при „Търговска банка Д
 3. Депозитът за участие в размер на 10 % (десет процента) от началната годишна наемна (тръжна) цена за отдаване под наем на съответния имот да се внесе по сметка BG31DEMI92403300025845, BIC DEMIBGSF при „Търговска Банка Д” АД -Шумен, в срок до 16.30 ч. на 21.12.2023г. Гаранцията се възстановява при условията на чл.9а, ал.2-5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Хитрино.
 4.  Определям стъпка на наддаване в размер на 10 % (десет процента) от началната месечна наемна (тръжна) цена.
 5. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до 16.30 ч. на 21.12.2023г.
 6. Подаване на заявление за участие до 16.30 ч. на 21.12.2023г., ет.1 – Център за услуги и информация на общината.
 7. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 29.12.2023г., от 14.00часа при същите условия.

  За справки : Административна сграда на общината- с.Хитрино, ет.3 стая №308
  тел. 0882 331213