Община Хитрино

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Хитрино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 12.08.2021 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Хитрино ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) в обхвата на поземлени имоти 35969.4.279 и 35969.4.282 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Каменяк, Хитрино.

 

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино може да видите тук.