Община Хитрино

Обява за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Хитрино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 12.01.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Хитрино ще се проведе обществено обсъждане на „Проект за частично изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) в обхват:

 1. УПИ V-199, кв.20, с площ 0,36 ха. с. Черна, общ. Хитрино ще бъде включен към обособената Жилищна устройствена зона с малка височина – 1/Жм.
 2. ПИ 21289.1.335, 21289.4.332 и 21289.4.339 с обща площ 78,54 ха., с. Длъжко, общ. Хитрино ще бъдат обособени в Чисто производствена устройствена зона – за предполагаемо бъдещото предназначение на имотите – за фотоволтаичен парк.
 3. ПИ 61697.1.344, 61697.1.354, 61697.2.337, 61697.13.331, 61697.15.329 и ПИ 61697.21.407 с обща площ е 49,20 ха. с. Развигорово ще бъде обособена Чисто производствена устройствена зона в рамките на посочените поземлени имоти – за предполагаемо бъдещото предназначение на имотите – за фотоволтаичен парк.
 4. ПИ 72285.4.333, 72285.20.372, 72285.22.380, 72285.24.401, 72285.27.416, 72285.28.431, 72285.32.458 и 72285.34.474 с обща площ 65,62 ха в землището на с.Тервел ще бъдат изменени както следва:

-57,80 ха се изменят от Необработваеми земи в Чисто производствена устройствена зона (Пч);

-7,82 ха се изменят от Други горски територии в земеделски земи в Чисто производствена устройствена зона (Пч)

за предполагаемо бъдещото предназначение на имотите – за фотоволтаичен парк.

 1. ПИ 12663.20.203 и 12663.25.143, с обща площ е 122,75 ха. с. Върбак ще бъдат обособени в Чисто производствена устройствена зона (Пч) в рамките на посочените поземлени имоти – за предполагаемо бъдещото предназначение на имотите – за фотоволтаичен парк.
 2. ПИ 30421.8.367, 30421.9.421 И 30421.9.423 с обща площ 31,08 ха в землището на с.Звегор ще бъдат изменени както следва:

– 27,80 ха се изменят от Необработваеми земи в Чисто производствена устройствена зона (Пч);

– 3,28 ха се изменят от Смесена обслужваща и производствено-складова зона (Соп) в Чисто производствена устройствена зона (Пч).

– за предполагаемо бъдещото предназначение на имотите  – за фотоволтаичен парк.

 1. УПИ I в кв.20 по действащия регулационен план на с.Трем с площ от 0,59 ха ще бъде включен към обособената Жилищната устройствена зона с малка височина – 1/Жм.
 2. ПИ 73050.18.128, с. Трем с площ от 2,12 ха ще бъде обособен Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи дейности (Ок).
 3. УПИ I, кв.1 от действащия регулационен план на с.Трем с площ от 0,94 ха ще бъде обособен като част от Жилищната устройствена зона с малка височина (Жм).
 4. УПИ VI, кв.11 от действащия регулационен план на с.Добри Войниково с площ от 0,36 ха ще бъде обособен като част от Жилищната устройствена зона с малка височина (Жм).
 5. ПИ 61697.22.426 и 61697.22.430 във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл.21 от ЗОЗЗ до поземлен имот с идентификатор 61697.22.541 по КК с. Развигорово, общ. Хитрино

 

Текстовите и графичните материали на проекта за частично изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино може да видите тук