Община Хитрино

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Хитрино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 04.03.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Хитрино ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) във връзка с инвестиционно предложение

„Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110kV) свързваща бъдеща 33/110kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО“

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино може да видите тук.