Община Хитрино

Обществено обсъждане

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Хитрино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 11.11.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Хитрино ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) в обхват:

1. Поземлен имот 67283.51.13 и част от поземлени имоти 67283.64.151 и 67283.51.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Сливак, общ.Хитрино.

2. Поземлен имот 32250.23.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Иглика, общ.Хитрино.

3. Поземлени имоти 72401.20.59, 72401.20.60, 72401.20.61, 72401.20.62 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Тимарево, общ.Хитрино.

4. Поземлен имот 72285.28.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Тервел, общ.Хитрино, обл.Шумен.

5. Урегулиран поземлен имот I, кв. 12а по действащия регулационен план на с.Хитрино, общ.Хитрино.

6. Поземлен имот 21405.24.150 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Добри Войниково, общ.Хитрино.

7. Поземлен имот 12663.31.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Върбак, общ.Хитрино.

8. Поземлен имот 72401.20.755 по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Тимарево, общ.Хитрино.

9. Допълнение към Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план на Община Хитрино.

Текстовите и графичните материали на проекта за изменение на Общ устройствен план на Община Хитрино може да видите тук.