Община Хитрино

Информация за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Тимарево, Община Хитрино“

Наименование на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Тимарево, Община Хитрино“

Номер на договора: №BG06RDNP001-7.021-0024-C0 от 14.06.2024 г.

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на с. Тимарево с обща дължина от 10 546 м..

Цел на проекта: Прилагане на интегриран подход за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, чрез реконструкцията на водопроводната мрежа в с. Тимарево, община Хитрино, която ще осигури достъп до качествена и чиста питейна вода, и ефективно съхранение на водните ресурси на територията на Община Хитрино.

Период на изпълнение: до 15.09.2025 г.

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта:

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта: 2 851 361,04 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 2 851 361,04 лв.