Община Хитрино

Доклад за ОВОС за обект ” Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна електропроводна линия 110kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция “Близнаци” с мрежата на ЕСО ЕАД”