Община Хитрино

Община Хитрино

Проект №BG05SFPR002-2.002-0034-C01 „Укрепване на общинския капацитет- община Хитрино“

Информация за проект

Обява