Община Хитрино

СТРАТЕГИЯ

Стратегия за развитие на соц. услуги 2016-2020 г.

ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (свали файл)

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (свали файл)- Приложения

ПРОЕКТИ

Проект „Топъл обяд в Община Хитрино”  BG05SFPR003-1.001-0053-С01

Проект BG05SFPR002-2.001-0050-С01 “Грижа в дома в община Хитрино”

Проект  “Патронажна грижа + в община Хитрино”

Проект  „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Хитрино“ 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0094-C0001„Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот”

––––––––––––-

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В изпълнение на Методически насоки за подпомагане процедурата по организиране на обсъждане на общинско и областно ниво на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги, изпратени до общините от Агенция за социално подпомагане и съобразно сроковете в приложения времеви график, Община Хитрино публикува за обществено обсъждане на интернет страницата си Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги.

Срокът за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, се  депозират в Центъра за услуги и информация, гише „Деловодство“ в сградата на Община Хитрино, на адрес– с.Хитрино, ул. “Възраждане” №45 или на електронен адрес kmet@hitrino.bg, е 30 дни от датата на публикуване.

(свали файл)  – (Национална карта)