Община Хитрино

СТРАТЕГИЯ

Стратегия за развитие на соц. услуги 2016-2020 г.

ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (свали файл)

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (свали файл)- Приложения

ПРОЕКТИ

Проект „Топъл обяд в Община Хитрино”  BG05SFPR003-1.001-0053-С01

Проект BG05SFPR002-2.001-0050-С01 “Грижа в дома в община Хитрино”

Проект  “Патронажна грижа + в община Хитрино”

Проект  “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Хитрино” 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0094-C0001„Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот”

————————————-

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА