Община Хитрино

Община Хитрино е разположена в североизточната част на Лудогорието и заема важно географско местоположение. Тя е еднакво отдалечена от р.Дунав и Черно море, намира се на главен път Силистра-Шумен (І–7), близо е до областния център (20 км), а общинският център е железопътна гара на главната жп линия Варна-Русе.


   На север граничи с община Каолиново, на изток с общините Нови пазар и Каспичан, на юг с община Шумен, на запад с община Лозница и на северозапад и запад с община Самуил.


   Съгласно наредбата за критериите за определяне на териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие общината се дефинира като изостанал селски район. В общината се намират 21 населени места – 2 големи села, 7 средни, 11 малки и едно много малко.


   Площта й е 280 кв.км. Преобладаващият релеф е равниннохълмист и платовиден. Надморската височина е между 100 и 300м. Обширно пространство заемат плоските вододели. Общината е разположена върху мизийската плоча, основата на която е изградена от палеозойски скали. Специфична скала е льосът.


  КЛИМАТЪТ е умереноконтинентален. Хидрогеоложките особености се обуславят и от варовиковите скали и льосовата покривка, които формират дълбоко разположени карстови водни басейни. Климатът е мек, с по-ярко изразени контитентални черти поради влиянието на Черно море. Средногодишната температура се движи между 21-25 градуса по Целзий, относителната влажност на въздуха е 51-70%. Характерни са умерените ветрове със скорост 1,5 до 3м/сек.


  ПОЧВИТЕ са представени от всички подтипове на черноземите.
Основни почви са излужените черноземи, както и тъмносивите и ливадни почви. Изградените полезащитни горски пояси донякъде смекчават негативното влияние на суховеите върху селскостопанската дейност.


 РАСТИТЕЛНОСТ – Преобладават церови, габърови гори, масиви от сребролистна липа, както и гори от дъб на места примесен с габър.