Община Хитрино

Проект: № BG05M9OP001-6.002-0044-C01 „Патронажна грижа + в Община Хитрино“

Община Хитрино уведомява, че считано от 01.04.2021 г., започва изпълнение на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Хитрино“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Патронажната грижа ще се предоставя за минимум 32 лица – възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Хитрино и ще обхваща следните услуги:

• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/;

• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Патронажната грижа ще се реализира на територията на общината, ще бъде с продължителност от 12 месеца и всяко лице от целевата група ще получава конкретните услуги в зависимост от неговите индивидуални потребности и нужди, максимум до 2 часа на ден.

Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие);
 • Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

      За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Информация за кандидатите за работа по проекта:

      Медицински специалист: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови здравни услуги в домашна среда ще се извършва от наетите на трудово правоотношение  медицински специалисти.

      Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация.
 • Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).        

      Специалисти по социални дейности /домашни помощници/: Почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови социални услуги в домашна среда ще се извършва от вече наетите на трудово правоотношение домашни помощници.

      Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация.
 • Сертификат от преминато специализирано обучение по разработената от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата (копие).

      Психолог: Предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще продължи да се извършва от външен изпълнител.

            Документите за кандидат – потребителите и кандидати за работа по Проекта могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Общинска администрация Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, в Центъра за услуги и информация на граждани както и чрез кметствата. 

Лице за контакт: Бюнямин Хасан – Ръководител на проекта, GSM 0886319432

информация за проекта

CV бланка , декларация – служител , заявление – служител , заявление – ползвател

Протокол – класиране на потребители

 

Започна обучение на специалистите по проект BG05M9OP001-6.002-0044-C01 „Патронажна грижа + в община Хитрино ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Включени са 1 медицински специалист по здравни грижи и 10 специалисти в областта на социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа. Специфичното обучение включва теоретична и практическа част и се осъществява по Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания на Министерството на здравеопазването.

Удължаване на срока на предоставяне на услугите за 6 месеца: Допълнително споразумение № 01 от 17.05. 2022 г. към договор № BG05M9OP001-6.002-0044-С01 “Патронажна грижа + в община Хитрино” /отразено в ИСУН с № BG05M9OP001-6.004-0121-С01 по процедура   № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – компонент 2”.