Община Хитрино

 

Община Хитрино приема документи за кандидати за длъжността „Личен асистент“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

Кандидатите за длъжността „Личен асистент“ заявяват желанието си да предоставят услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 1. Заявление за участие /по образец/-Приложение 2;
 2. Документ за самоличност – за справка;
 3. Автобиография;
 4. Сертификат от проведено обучение – копие, ако е приложимо;
 5. Талон за регистрация в Бюро по труда за безработните лица – ако е приложимо;
 6. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи) – ако е приложимо.
 7. Други:..……………………………………………………………………………………………….

 

Един асистент ще обслужва до 2-ма потребители.

Основни задължения: Осъществява социално-битови дейности,  съгласно чл.  93 ал.(1) т. 1, 2, 3, 4, 5-  самообслужване;  движение и придвижване;  промяна и поддържане на позицията на тялото;  изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация за целевите групи: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 Изисквания за заемане на длъжността: 

1.да са пълнолетни лица;

2.да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;

 1. да не са поставени под запрещение;

4.да са физически пригодни за изпълнение на длъжността, удостоверено със съответните документи, издадени от компетентния за целта орган;

5.да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

6.не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие.

Работно време: непълно, при работа по график до 4 часа дневно. 

Документи от кандидатите за длъжността „Личен асистент“, желаещи да предоставят социални услуги по „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в Деловодството на Община Хитрино, с.Хитрино, ул.”Възраждане”№45, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа и/или на e-mail: delovodstvo@hitrino.bg.

Заявление личен асистент

Декларация-Приложение 2

Автобиография


ОБЯВА

От 01.03.2021 г. община Хитрино предоставя новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Хитрино в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че приема документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване деца и пълнолетни лица с трайни увреждания, с определена чужда помощ, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК;

Други     медицински документи – актуална епикриза и др.;

 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

 

Максималната    продължителност   за   ползване   на   социалната   услуга „Асистентска подкрепа“ от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и по следващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната
услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават:
в Деловодството на Община Хитрино, с.Хитрино, ул.”Възраждане”№45, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, на тел.05341/21-30 /ст.спец.”Социални дейности”/ или на e-mail: delovodstvo@hitrino.bg.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Хитрино на адрес: www.hitrino.bg

Заявление-потребител-Приложение 1

Заявление-Декларация-потребител-Приложение 1.1

Декларация съгласие от потребител