Община Хитрино

Обществена поръчка - пряко договаряне с предмет:

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, община Хитрино”, осъществяван по ПРСР 2014-2020”

Решение

08.06.2020г.

Обявление за сключен договор

09.09.2020г.

Договор

09.09.2020г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО – ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на основен ремонт, на народно читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, в рамките на проект: „Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, община Хитрино”, осъществяван по прср 2014-2020”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТ 1

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 3

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 4

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 5

05.12.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 53 ОТ ППЗОП На основание чл.53 от ППЗОП се променя датата и часът за провеждане на публично заседание за отваряне на оферти по процедура за възлагане „публично състезание“ с предмет „Изв. на основен ремонт, на НЧ „Пробуда 1929“ в с. Хитрино, в рамките на проект: „Подобр. на средата и достъпа до култ. услуги, чрез изв. на осн. ремонт, оборудване и обзав. на читалище „Пробуда 1929″. Така публичното заседание ще се проведе на 07.01.2020 г. /вторник/ от 15:00 часа в сградата на народно читалище „Пробуда 1929“ с. Хитрино, ул. „Христо Ботев“ № 1. 30.12.2019г.

ПРОТОКОЛ 1

30.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020” съобщава, че на 17.02.2020 г. (понеделник) от 11:00 часа в сграда на НЧ „Пробуда 1929“ с.Хитрино, адрес: с.Хитрино, общ.Хитрино, обл. Шумен, ул. „Христо Ботев“ №1 ще се състои отваряне на ценовите предложения на участниците.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисия: /п/

11.02.2020г.

ПРОТОКОЛ 2

09.03.2020г.

ПРОТОКОЛ 3

09.03.2020г.

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

09.03.2020г.

РЕШЕНИЕ

09.03.2020г.

ДОГОВОР

20.05.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

20.05.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКАТА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020”

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

12.06.2018 г.

ДОГОВОР

31.08.2018 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКАТА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В СЕЛО ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020”

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

01.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ

29.06.2018 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО - ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929“ В С. ХИТРИНО, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И ДОСТЪПА ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1929″ В С. ХИТРИНО, ОБЩИНА ХИТРИНО“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014 – 2020″

Решение за откриване на процедура

Обявление

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – ЧАСТ 1

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – ЧАСТ 2

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – ЧАСТ 3

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – ЧАСТ 4

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – ЧАСТ 5

01.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ №1

13.08.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

11.12.2018г.

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

08.02.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

ДОГОВОР

Обявление за прекратяване

Споразумение