Община Хитрино

Община Хитрино

План-сметка за битови отпадъци

 

Приложение №1

 

           ПЛАН-СМЕТКА  ЗА  2023 г.

За приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги

по събирането, извозването и третирането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Хитрино

І.Приходи:                                                                                                                          лева

1. Преходен остатък към 31.12.2022 г. – ТБО           0
2.Приходи от такса битови отпадъци през 2023 г. 250 000
3. Възстановени отчисления от РИОСВ 90 000
Всичко приходи: 340 000 лв.

ІІ. Разходи:                                                                                                                       лева

1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им. 168 000
 2.Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци  Отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в т.ч:

2.1. За сепариране на битови отпадъци

2.2.За депониране на битови отпадъци

2.3.Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците

2.3. Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

172 890

в т.ч:

 

166 140

1 940

60

4 750

3.Закупуване на нови пластмасови кофи на колела с обем 240 литра за населените места Хитрино, Тимарево, Длъжко и Развигорово   63 010
4. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината     7 000
5.Закупуване на нов горски мулчер    90 000
Всичко разходи: 500 900 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Разликата  между прогнозните приходи от Такса битови отпадъци и разходите за дейност „Чистотата“, както и отчисленията по ЗУО, общо в размер на  160 900 лв., са за сметка на други местни приходи на Община Хитрино.