Община Хитрино

Община Хитрино

BG051PO002/13/1.3-07 „Подобряване на управлението, чрез въвеждане на ефективни политики и партньорство при разработването на стратегически документи на община Хитрино”

Договор  №13-13-102/01.11.2013 г. 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

ПОКАНА за ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по ОПАК.tif

Информация за проведена пресконференция

Информация за проекта.doc

Проведено обучение на служители от ОбА-Хитрино.doc