Община Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проектa „Светлина за нов живот, чрез изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино, община Хитрино“

Номер на договора 27/07/2/0/00937 от 16.11.2017 г.

Кратко описание на проекта Подмяната на съществуващата мрежа улично осветление, монтирана на стълбове ВМНН, с изолирани проводници и поставянето им най-отдолу на необходимото отстояние от фазовите захранващи проводници за крайни абонати на ЕнергоПро ще позволи лесно обслужване на уличното осветление.Ще се демонтира фазовият кабел за захранване на уличното осветление от всички трафопостове, на всички клонове с нов изолиран проводник тип AL/R 2×16мм2 за фаза и нула, положен по съществуващите стълбове за ВМНН.Ще се изгради изцяло нова осветителна инсталация по централната проходна улица с интензивна натовареност, с повишена възможност за злополуки и инциденти.

Цел на проекта Прилагане на енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на системите на уличното осветление в с. Хитрино, посредством изграждане, реконструкция и обновление на уличното осветление за осигуряване на безопасно движение и комфортна и естетична среда в нощни условия.

Период на изпълнение 36 месеца

Бенефициент Община Хитрино

Финансиращ орган Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта Изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта 275 787,57 лв.