Община Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

1.

Наименование на проект: „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00932 от 14.08.2018 г.

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда благоустрояването на петнадесет улици с дължина 2 613,09 м, което включва полагане на асфалтова настилка, тротоарна настилка, бордюри, хоризонтална маркировка, 101 бр. пътни знаци със стойки, засаждане на широколистни дървесни видове, ограждане на дърветата с бетонови бордюри, направа на джобове за контейнери и скосявания за рампи за инвалиди на кръстовищата. Ще бъде изградена тръбна канална мрежа за широколентов интернет.

Цел на проекта: Повишаване на качеството на живот и създаване на оптимална и привлекателна жизнена среда, чрез предвиденото за изпълнение в техническите инвестиционни проекти физическо обновяване на улици и тротоари в с. Хитрино.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент Община: Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта:

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта: 1 861 932,59 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 1 691 831,68 лв.

 

2.

Наименование на проект: „Устойчив жизнен стандарт и нарастнала привлекателност за населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00933 от 30.08.2018 г.

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда обновяване на осем улици с дължина 2 433,23 м, което включва полагане на асфалтова настилка, тротоарна настилка, бордюри, хоризонтална маркировка, 80 бр. пътни знаци със стойки.

Цел на проекта: Постигане на устойчив жизнен стандарт и осигуряване на привлекателна среда за живот на населението в с. Хитрино и община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта: Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта: 1 824 861,50 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 1 732 625,01 лв.

 

3.

Наименование на проект: „Обновление на с. Хитрино, Община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“

Номер на договора: 27/07/2/0/00934 от 14.08.2018 г.

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда обновяване на осем улици с дължина 1 173,27 м, което включва полагане на асфалтова настилка, тротоарна настилка, бордюри, хоризонтална маркировка, 40 бр. пътни знаци със стойки, засаждане на широколистни дървесни видове, ограждане на дърветата с бетонови бордюри, направа на джобове за контейнери и скосявания за рампи за инвалиди на кръстовищата. Ще бъде изградена тръбна канална мрежа за широколентов интернет.

Цел на проекта: Подобряване привлекателността на средата за живот на населението в с. Хитрино и община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта:

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта: 1 312 117,86 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ : 1 089 760,11 лв.

 

4.

Наименование на проекта: „Създаване на подобрена среда за живот на населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/0035 от 14.08.2018 г.

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда обновяване на осем улици с дължина 2 580,04 м, което включва полагане на асфалтова настилка, тротоарна настилка, бордюри, хоризонтална маркировка, 80 бр. пътни знаци със стойки, засаждане на широколистни дървесни видове, ограждане на дърветата с бетонови бордюри, направа на джобове за контейнери и скосявания за рампи за инвалиди на кръстовищата. Ще бъде изградена тръбна канална мрежа за широколентов интернет.

Цел на проекта: Осигуряване на подобрена среда за живот и превръщане на с. Хитрино в притегателен център за развитие на Община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта:

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта: 1 780 094,05 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 1 675 951,75 лв.