Община Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проект: „Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00936 от 14.08.2018 г.

Кратко описание на проекта: Проектът включва реконструкция и рехабилитация на следните общински пътища: Хитрино-Капитан Петко-Ясенково, Хитрино-Тимарево-участък 1 и 2. Предвидените за изпълнение СМР са: изкоп на неподходящ повърхностен пласт и фрезоване на асфалтова настилка; демонтаж на бордюри; изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща неплътна асфалтова смес; направа на първи и втори битумен разлив; доставка и полагане на асфалтобетон и пътна маркировка; доставка и укрепване на пътни знаци. Ще бъде изградена тръбна канална мрежа за широколентов интернет.

Цел на проекта: Повишаване на икономическата и социална привлекателност на село Хитрино и повишаване на качеството на живот на местното население, посредством подобряване на транспортната свързаност и мобилността на работната сила.

Период на изпълнение:36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта:

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта: 3 731 768,54 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 3 729 168,54 лв.