Община Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом и административната сграда на общинска служба земеделие и гори в село Хитрино, Община Хитрино”

Номер на договора: 27/07/2/0/00943 от 29.06.2018 г.

Кратко описание на проекта: Предвидените за изпълнение строително-монтажни дейностите са свързани с:

• Саниране на външни ограждащи стени;

• Саниране на неотопляемия сутерен;

• Саниране на еркери;

• Полагане на топлоизолационен материал под стоманобетонна плоча, включително гипсокартон над залата и стълбищата, а в останалата част – над стоманобетонната плоча в подпокривното пространство;

• Полагане на противопожарни ивици по външни ограждащи стени на югоизточната и северозападната фасада;

• Доставка и монтаж на вертикална подемна платформа отвън на главния северозападен вход за сградата;

• Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалиди на вътрешното стълбище към санитарните помещения;

• Доставка и монтаж на вътрешна стълбищна подемна платформа за достъп от североизточния вход до 2-рия етаж на сградата;

• Обособяване на две санитарни помещения на 1-ви и 2-ри етаж за хора в неравностойно положение;

• Обособяване на два нови кабинета и един санитарен възел, който да ги обслужва на кота +2,90.

С изпълнението на настоящия проект ще се подобри качеството на предоставяните административни и социални услуги в с. Хитрино, Община Хитрино, чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на младежкия дом.

Цел на проекта: Да се повишат възможностите за пестене на енергия и да се намалят разходите, които Община Хитрино отделя за енергия, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом в село Хитрино, Община Хитрино, като спестените средства се насочат към други приоритетни дейности.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

 

Обща стойност на проекта: 954 285,91 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 671 843,75 лв.