Община Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00939 от 30.08.2018 г.

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда реконструкция на цялата вътрешна водопроводна мрежа на с. Хитрино. Предвидени са за изграждане 2 главни, 39 второстепенни клона и реконструкция на напорния водопровод в чертите на населеното място с обща дължина 11 794,49 м.

Цел на проекта: Подобряване на достъпа до безопасна питейна вода и осигуряване на подходящи санитарно-хигиенни условия на населението.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта:

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта: 2 571 885,39 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ:2 558 715,24 лв.