Община Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проект: „Постигане на социално равенство, общественно здраве и осигуряване на качественна жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино”

Номер на договора: 27/07/2/0/00941 от 14.08.2018 г.

Кратко описание на проекта: С проекта се предвижда реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино, както и реконструкцията на съществуващата помпена станция за питейна вода.

Цел на проекта: Постигане на социално равенство, общественно здраве и осигуряване на качественна жизнена среда за населението на с. Хитрино, чрез снабдяването му със задоволително по качество и количество питейна вода с предвидената реконструкция на част от водоснабдителната система на селото.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта:

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Извършване на строително-монтажни работи

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Обща стойност на проекта: 879 888,10 лв.

Oбща стойност на финансовата помощ: 878 448,62 лв.