Община Хитрино

 

по ред

 

 

Вид и описание на имота

Съгласно АОС

ОЦЕНКИ

 

 

Начин чрез разпореждане

 

 

Вид разпореждане

 

 

Насрещна страна на сделката

данъчна

оценка

/лв./

пазарна

оценка

/лв./

Оценка

определена от ОбС Хитрино

/лв./

Крайна цена на сделката

/лв./

0001

Незастроено дворно място с площ от 1045 м2 , представляващо УПИ І в кв.33 по РП на с.Д.Войниково

 

1538.20

 

1670

 

1670

 

2004

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване ,

проведен на 13.05.2008 г.

Продажба

Огнян Александров Узунов

гр. Шумен

0002

Незастроено дворно място с площ от 975 м2 , представляващо УПИ ІІ в кв.33 по РП на с.Д.Войниково

 

1435.20

 

1560

 

1560

 

1872

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 13.05.2008 г.

Продажба

Калоян Никилив Ивянов

гр.Шумен

0003

Незастроено дворно място, представляващо 40/ 3100 ид.ч. от УПИ V- 265 в кв.41 по РП на с.Тимарево

 

60.80

 

140

 

140

 

140

Решение № 88 от 16.12.2008 г. на ОбС Хитрино

Прекратяване на съсобственост

Георги Атанасов Каменски,

Евгения Кръстева Каменска

гр.Шумен

0004

Незастроено дворно място, представляващо 80/ 1530 ид.ч. от УПИ ІІ- 1 в кв.29 по РП на с.Каменяк

 

121.60

 

216

 

216

 

216

Решение № 87 от 16.12.2008 г. на ОбС Хитрино

Прекратяване на съсобственост

Дюрия Хюсеинова Халилова,

Каля Харизанова Асенова,

Осман Халидов Халилов

с.Каменяк

0005

Имот № 000419 с площ от 1.689 дка, начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия

По КВС на с.Развигорово

 

143.60

 

1100

 

2100

 

2100

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 16.02.2009 г.

Продажба

Господин Иванов Каров

гр.Шумен

0006

Незастроено дворно място с площ от 1590 м2 , представляващо УПИ ХХІХ – 234 в кв.16 по РП на с.Тервел

 

2098

 

3000

 

3000

 

3600

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 16.02.2009 г.

Продажба

Йордан Недев Йорданов

гр.Шумен

0007

Незастроено дворно място, представляващо 120 / 1595 ид.ч. от УПИ ІІІ-188 в кв.27по РП на с.Развигорово

 

250..60

 

340

 

340

 

340

Решение № 22 от 25.02.2009 г. на ОбС Хитрино

Прекратяване на съсобственост

Тодор Йорданов Андреев

гр.Варна

 

 

 

 

 

по ред

 

 

Вид и описание на имота

Съгласно АОС

ОЦЕНКИ

 

 

Начин чрез разпореждане

 

 

Вид разпореждане

 

 

Насрещна страна на сделката

данъчна

оценка

/лв./

пазарна

оценка

/лв./

Оценка

определена от ОбС Хитрино

/лв./

Крайна цена на сделката

/лв./

0008

Незастроено дворно място с площ от 1600 м2 , представляващо УПИ V- „обществено обслужващи дейности” в кв.1 по РП на с.Хитрино

 

5387

 

8830

 

8830

 

10596

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 27.05.2009 г.

Продажба

Ахмед Бакиев Кьосев

гр. Шумен

0009

Незастроено дворно място с площ от 600 м2 , представляващо УПИ Х- общ. в кв.28 по РП на с.Висока поляна

 

1137.60

 

1700

 

1700

 

2040

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 31.07.2009 г.

Продажба

„Фотон парк” ЕООД

гр.София

0010

Незастроено дворно място с площ от 585 м2 , представляващо УПИ ХІ- общ. в кв.28 по РП на с.Висока поляна

 

1109.20

 

1650

 

1650

 

1980

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 31.07.2009 г.

Продажба

„Фотон парк” ЕООД

гр.София

0011

Незастроено дворно място с площ от 585 м2 , представляващо УПИ ХІІ- общ. в кв.28 по РП на с.Висока поляна

 

1109.20

 

1650

 

1650

 

1980

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 31.07.2009 г.

Продажба

„Фотон парк” ЕООД

гр.София

0012

Незастроено дворно място с площ от 585 м2 , представляващо УПИ ХІІІ – общ. в кв.28 по РП на с.Висока поляна

 

1109.20

 

1650

 

1650

 

1980

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 31.07.2009 г.

Продажба

„Фотон парк” ЕООД

гр.София

0013

Незастроено дворно място с площ от 585 м2 , представляващо УПИ ХІV- общ. в кв.28 по РП на с.Висока поляна

 

1109.20

 

1650

 

1650

 

1980

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 31.07.2009 г.

Продажба

„Фотон парк” ЕООД

гр.София

0014

Незастроено дворно място с площ от 590 м2 , представляващо УПИ ХV- общ. в кв.28 по РП на с.Висока поляна

 

1118.60

 

1670

 

1670

 

2004

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 31.07.2009 г.

Продажба

„Фотон парк” ЕООД

гр.София

0015

Незастроено дворно място с площ от 570 м2 , представляващо УПИ ХV І – общ. в кв.28 по РП на с.Висока поляна

 

1190.20

 

1600

 

1600

 

1920

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 31.07.2009 г.

Продажба

„Фотон парк” ЕООД

гр.София

0016

Имот № 020056 с площ от 20.000 дка, начин на трайно ползване – полска култура, по КВС на с.Тимарево

 

2254

 

15600

 

15600

 

15600

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 18.09.2009 г.

Продажба

„Камчия” АД

гр.Шумен

 

 

 

по ред

 

 

Вид и описание на имота

Съгласно АОС

ОЦЕНКИ

 

 

Начин чрез разпореждане

 

 

Вид разпореждане

 

 

Насрещна страна на сделката

данъчна

оценка

/лв./

пазарна

оценка

/лв./

Оценка

определена от ОбС Хитрино

/лв./

Крайна цена на сделката

/лв./

0017

Имот № 020057 с площ от 10.000 дка, начин на трайно ползване – полска култура, по КВС на с.Тимарево

 

1127

 

7700

 

7700

 

7700

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 18.09.2009 г.

Продажба

„Камчия” АД

гр.Шумен

0018

Имот № 020058 с площ от 20.000 дка, начин на трайно ползване – полска култура, по КВС на с.Тимарево

 

1127

 

7700

 

7700

 

7700

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 18.09.2009 г.

Продажба

„Камчия” АД

гр.Шумен

0019

Имот № 020059 с площ от 10.000 дка, начин на трайно ползване – полска култура, по КВС на с.Тимарево

 

1127

 

7700

 

7700

 

7700

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 20.02.2009 г.

Продажба

Билян Вежинов Малинов

Гр.Шумен

0020

Имот № 020060 с площ от 6.000 дка, начин на трайно ползване – полска култура, по КВС на с.Тимарево

 

676.20

 

4500

 

4500

 

4500

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 17.03.2009 г.

Продажба

Билян Вежинов Малинов

Гр.Шумен

0021

Имот № 020061 с площ от 5.000 дка, начин на трайно ползване – полска култура , по КВС на с.Тимарево

 

564.50

 

3300

 

3300

 

3300

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 17.03.2009 г.

Продажба

Билян Вежинов Малинов

Гр.Шумен

0022

Имот № 020062 с площ от 5.000 дка, начин на трайно ползване – пол.култура , по КВС на с.Тимарево

 

563.50

 

3300

 

3300

 

3300

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 20.02.2009 г.

Продажба

Билян Вежинов Малинов

Гр.Шумен

0023

Застроено дворно място с площ от 990 м2 , представляващо УПИ ІІ- за „църковен храм” в кв.36 по РП на с.Тимарево и изградената в имота сграда – бивша баня

 

3955.30

 

 

1-

 

Решение № 56 от 22.07.2009 г.

на ОбС Хитрино

Дарение

Църковно настоятелство „Св.Св.Ап.Петър и Павел”

С.Тимарево

0024

Незастроено дворно място с площ от 990 м2 , представляващо УПИ ІІ- за „ църковен храм” в кв.37 по РП на с.Хитрино

 

3703.60

 

 

 

Решение № 50 от 16.06.2009 г. на ОбС

Хитрино

дарение

Църковно настоятелство „Св.Св.Константин и Елена”

С.Хитрино

0025

Незастроено дворно място с площ от650 м2 , представляващо УПИ ІІІ- общ. в кв.28 по РП на с.Висока поляна

 

1357.20

 

2200

 

2200

 

2200

Чрез търг с явно наддаване ,проведен на 08.12.2009 г.

Продажба

Севдалина Щилянова Ангелова

с.Висока поляна

 

 

по ред

 

 

Вид и описание на имота

Съгласно АОС

ОЦЕНКИ

 

 

Начин чрез разпореждане

 

 

Вид разпореждане

 

 

Насрещна страна на сделката

данъчна

оценка

/лв./

пазарна

оценка

/лв./

Оценка

определена от ОбС Хитрино

/лв./

Крайна цена на сделката

/лв./

0026

Част от комбинирана сграда- автоспирка и клуб, изградена в УПИ ХVІІ в кв.6 по РП на с.Трем

 

4051.70

 

13600

 

13600

 

13600

Решение № 84 от 28.10.2009 г. на ОбС Хитрино

Прекратяване на съсобственост

„Айсам” ЕООД

с. Трем

0027

Незастроено дворно място с площ от 2196 м2 ,представляващо УПИ ІІІ – за „паркинг” в кв.27 по РП на с.Хитрино

 

1248.40

 

14400

 

14400

 

17280

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 18.12.2009 г.

Продажба

„Бри Сервиз” ООД

с.Ветрино

0028

Незастроено дворно място с площ от 2195 м2 ,представляващо УПИ ІV – за „паркинг” в кв.27 по РП на с.Хитрино

 

1248.40

 

14400

 

14400

 

17280

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 18.12.2009 г.

Продажба

„Бри Сервиз” ООД

с.Ветрино

0029

Застроено дворно място с площ от 1342 м2 , представляващо УПИ ІІІ в кв.37 по РП на с.Хитрино и изградените в имота два броя гаражи .

 

5168.10

 

8000

 

5200

 

5812.60

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 05.05.2010 г.

Продажба

Окнай Реджеб Ахмед

с.Хитрино

0030

Незастроено дворно място с площ от 630 м2 , представляващо УПИ Х- общ. в кв.22 по РП на с.Длъжко

 

1315.40

 

1800

 

1350

 

1620

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 05.05.2010 г.

Продажба

Хатче Мустафа Исмаил

с. Длъжко

0031

Незастроено дворно място с площ от 440 м2 , представляващо УПИ ХІ- 309 в кв.29 по РП на с.Хитрино

 

2488.20

 

2900

 

2900

 

3480

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 05.07.2010 г.

Продажба

Кадир Фахредин Мустафа

с. Черна

0032

Незастроено дворно място, представляващо 580 / 1075 ид.ч. от УПИ ХІІІ- 360 в кв.49 по РП на с.Тимарево

 

1099.70

 

1700

 

1105

 

1105

Решение № 37 от 21.07.2010 г. на ОбС

Хитрино

Прекратяване на съсобственост

Емин Мехмед Ибрям

с.Тимарево

0033

Застроено дворно място с площ от 475 м2 , представляващо УПИ ІІІ – „обществено обслужващи дейности” в кв.31 по РП на с.Каменяк

 

991.80

 

1800

 

1800

 

1978

с ДДС

Решение № 86 от 23.11.2010 г. на ОбС

Хитрино

Прекратяване на съсобственост

ЕТ „ СМР – Слава Георгиева”

гр.Шумен

0034

Незастроено дворно място с площ от 910 м2 , представляващо УПИ VІІ- 385 в кв.44 по РП на с.Върбак

 

1900

 

2500

 

2500

 

3000

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 21.12.2010 г.

Продажба

Зоя Христова Петрова

гр.Шумен

 

 

по ред

 

 

Вид и описание на имота

Съгласно АОС

ОЦЕНКИ

 

 

Начин чрез разпореждане

 

 

Вид разпореждане

 

 

Насрещна страна на сделката

данъчна

оценка

/лв./

пазарна

оценка

/лв./

Оценка

определена от ОбС Хитрино

/лв./

Крайна цена на сделката

/лв./

0035

Застроено дворно място с площ от 740 м2 , представляващо УПИ Х- за „баня” в кв.10 по РП на с.Единаковци и изградената в имота сграда – бивша баня

 

3755.10

 

8245

 

8360

 

5500.74

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 20.12.2010 г.

Продажба

Раиф Хюсеин Хамид

с.Единаковци

0036

Незастроено дворно място, представляващо 200/ 2110 ид.ч. от УПИ ІІ- 286 в кв.45 по РП на с.Тимарево

 

456

 

730

 

 

Решение № 97 от 28.12.2010 г. на ОбС Хитрино

Дарение

Мюсюлманско настоятелство

с.Тимарево

0037

Незастроено дворно място с площ от 932 м2 , представляващо УПИ ІV в кв.37 по РП на с.Хитрино

 

4785.80

 

6100

 

4880

с ДДС

 

4880

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 18.02.2011 г.

Продажба

Мехмед Зекерие Джафер

с.Сливак

0038

Незастроено дворно място с площ от 640 м2 , представляващо УПИ ІV- 154 в кв.15 по РП на с.Тимарево

 

1336.30

 

 

 

Решение № 5 от 15.02.2011 г. на ОбС Хитрино

Дарение

Мюсюлманско настоятелство с.Тимарево

0039

Имот № 038727 с площ от 0.798 дка, начин на трайно ползване – полска култура, по КВС на с.Тимарево

 

134.90

 

539

 

539

 

539

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 18.02.2011 г.

Продажба

Нефизе Ахмед Кязим

с.Тимарево

0040

Масивна едноетажна сграда – бивша фурна, изградена в УПИ Х- за „ магазин и ресторант” в кв.9 по плана на с.Трем

 

1662.60

 

4696

 

4696

 

4696

 

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 28.02.2011 г.

Продажба

Мехмед Али Алиш

гр.Шумен

0041

Застроено дворно място с площ от 920 м2 , представляващо УПИ V- за „фурна” в кв.5 а по РП на с.Единаковци и изградената в имота сграда – бивша фурна

 

3217.50

 

6600

 

3646

 

3907.20

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване , проведен на 07.03.2011 г.

Продажба

Киро Теодосиев Маринов

с. Единаковци.

0042

Незастроен УПИ VІІІ с площ от 495 кв.м. в кв.41 по плана на с.Хитрино

1958.20

2000

без ДДС

2000

без ДДС

2400

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 13.04.2011 г.

продажба

Фатме Адем Салим

с.Д.Войниково

0043

Имот № 058006 с площ от 3.171 дка в землището на с.Сливак, местността „ До селото”, начин на трайно ползване- посевна площ

429.50

1773

1773

1773

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 13.04.2011 г.

продажба

Станислав Любомиров Виков

гр.Шумен

 

 

по ред

 

 

Вид и описание на имота

Съгласно АОС

ОЦЕНКИ

 

 

Начин чрез разпореждане

 

 

Вид разпореждане

 

 

Насрещна страна на сделката

данъчна

оценка

/лв./

пазарна

оценка

/лв./

Оценка

определена от ОбС Хитрино

/лв./

Крайна цена на сделката

/лв./

0044

Имот № 058007 с площ от 2.489 дка в землището на с.Сливак, местността „ До селото”, начин на трайно ползване- посевна площ

336.30

1281

1281

1281

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 13.04.2011 г.

продажба

Станислав Любомиров Виков

гр.Шумен

0045

Имот № 0580069 с площ от 4.387 дка в землището на с.Сливак, местността „ До селото”, начин на трайно ползване- посевна площ

594.20

2452

2452

2452

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 13.04.2011 г.

продажба

Станислав Любомиров Виков

гр.Шумен

0046

Имот № 059011 с площ от 5.348 дка в землището на с.Сливак, местността „ До селото”, начин на трайно ползване- посевна площ

724.40

3105

3105

3105

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 13.04.2011 г.

продажба

Станислав Любомиров Виков

гр.Шумен

0047

Имот № 042002 с площ от 10.413 дка в землището на с.Каменяк, местността „ Панванта”, начин на трайно ползване – нива

885.60

2916

2916

2916

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 13.04.2011 г.

продажба

ЕТ „ Слава Георгиева” ,представляван от Слава Желязкова Георгиева

гр.Шумен

0048

4 кв.м. от тротоар на ул.” Тунджа” между ОК 64 и ОК 29 по плана на с.Висока поляна

31.20

31.20

31.20

с ДДС

Решение № 34 / 28.04.2011 г. на ОбС – Хитрино

Възмездно право на строеж за изграждане на СРС

„Фотон парк” ЕООД, гр.София

представлявано от Снежана Димоска

гр.София

0049

УПИ ХІІ с площ от 481 кв.м. в кв.9 по плана на с.Трем

1004.30

1180

1180

1180

с ДДС

Решение № 33 / 28.04.2011 г. на ОбС- Хитрино

Прекратяване на съсобственост

Мехмед Али Алиш

гр.Шумен

0050

Незастроено дворно място , представляващо имот № 30421.30.38 по КК на с.Звегор, съответстващ на УПИ VІІІ в кв.9 по РП на с.Звегор

2296.80

3400

3400

3400

с ДДС

Чрез търг с явно наддаване, проведен на 27.04.2011 г.

продажба

Юлия Маринова Емилова, чрез пълномощника Юмер Лютви Садула

гр.Шумен

0051

Дворно място представляващо 80/ 1380ид.ч. от УПИ І- 317 в кв.53 по плана на с.Върбак, целият с площ от 1380 кв.м.

167

200

200

200

Решение № 32 / 28.04.2011 г. на ОбС- Хитрино

Прекратяване на съсобственост

Свилен Ненов Симеонов, с.Буховци

Диян Ненов Симеонов,

гр.Шумен

 

 

 

по ред

 

 

Вид и описание на имота

Съгласно АОС

ОЦЕНКИ

 

 

Начин чрез разпореждане

 

 

Вид разпореждане

 

 

Насрещна страна на сделката

данъчна

оценка

/лв./

пазарна

оценка

/лв./

Оценка

определена от ОбС Хитрино

/лв./

Крайна цена на сделката

/лв./

0052

Незастроено дворно място, представляващо 140/ 3150 ид.ч. от УПИ ІІ- 60 в кв.9 по плана на с.Върбак

АОС № 981 / 07.10.2009 г.

292.30

400

400

400

Решение на ОбС № 82 / 28.10.2009 г.

 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба

Тодорка димова Иванова

гр.Шумен, ул.” Кр.Кючуков” № 3, вх.1, ет.6, ап.23.