Община Хитрино

по редИдентификационен номерПредмет на концесиятаИндидидуализация на обекта на концесията

Срок на концесията

Дата на сключване и влизане в сила на концесионния договор

Данни за

концесионера

1.

А- 000124

НКР

Концесия за услуга

Воден обект-язовир „Рязвигорово”,

Имот № 000318 по КВС на с.Развигорово с площ от 78.261 дка

местност „ Чакър Тарла”

ЕКТТЕ – 61697

25 г.

Договор № 21 от

12.03.2009г.

„Развигор” ООД, гр.Шумен,

бул. „ Преслав” № 78

Николай Иванов Филипов

2.

А- 000141

НКР

Концесия за услуга

Воден обект- язовир „Тимарево”,

Имот № 000823 по КВС на с.Тимарево с площ от 26.691 дка

местност „ Суват аркасъ”

ЕКТТЕ – 72401

25 г.

Договор № 98 от

06.11.2009 г.

„Риболовен туризъм” ЕООД,

С.Хитрино, ул.” Марица” № 2

Христо Пенев Христов