Община Хитрино

Длъжност

Име

Тел. №

Ел. поща

Кмет на община

Нуридин Исмаил

05341/22-50 в.202

kmet@hitrino.bg

Заместник кмет

Ахмед Ахмед

05341/89-34 в.215

a.ahmed@hitrino.bg

Заместник кмет

Илхан Ахмед

05341/89-35 в.217

i.ahmed@hitrino.bg

Секретар на Община

Емине Меджитова

05341/89-33 в.216

 

Главен архитект

Силвия Славова

05341/89-39 в.231

 
    

Директор Дирекция ФСД, АПИО

Нюртен Раим

05341/22-13 в.211

n.raim@hitrino.bg

Главен счетоводител

Магбуле Селим

05341/22-73 в.205

m.selim@hitrino.bg

Старши счетоводител

Мая Богданова

05341/23-98 в.212

m.bogdanova@hitrino.bg

Старши счетоводител

Гюнхер Юнуз

05341/23-98 в.212

g.yunuz@hitrino.bg

Главен специалист ТРЗ

Анета Петрова

05341/23-98 в.212

a.petrova@hitrino.bg

 

 

 

 

Касиер- счетоводител

Юрке Реджеб

05341/89-37 в.223

u.redzheb@hitrino.bg

Главен  специалист МДТ

Бедрие Абтула

05341/89-37 в.223

b.aabtula@hitrino.bg

Главен специалист МДТ

Саджит Осман

05341/89-37 в.223

s.osman@hitrino.bg

Старши експерт ОП и АПО

Веселка Венелинова

05341/20-78 в.208

v.venelinova@hitrino.bg

Главен специалист Канцелария и  ЧР

Севинч Хайри

05341/22-50 в.203

s.hayri@hitrino.bg

Специалист Деловодство и архив

Лидия Йорданова

05341/21-30 в.207

delovodstvo@hitrino.bg

Младши експерт ГРАО

Соня Рангелова

05341/89-38 в.231

s.rangelova@hitrino.bg

Главен специалист АПИО

Невянка Тодева

05341/89-38 в.231

n.todeva@hitrino.bg

    

Директор Дирекция УТ, ХД, РР и П

Сениха Исмаил

05341/89-31 в.225

s.ismail@hitrino.bg

Главен специалист Търговия, наемни отношения

Гюлен Реджеб

05341/23-93 в.206

g.redzheb@hitrino.bg

Старши специалист Общинска собственост

Нергюл Ахмед

05341/23-93 в.206

n.ahmed@hitrino.bg

Главен специалист ОМП

Кязим Исмаил

05341/21-49 в.221

k.ismail@hitrino.bg

Старши експерт ПЕ

Младши експерт ПЕ

Бюнямин Хасан

Гюлкан Ахмед

05341/89-32 в.219

05341/89-32 в.219

b.hasan@hitrino.bg

g.ahmed@hitrino.bg

Старши специалист Социални дейности

Фатме Хасан

05341/21-30 в.207

f.hasan@hitrino.bg

Главен специалист АТО

Милена Йосифова

05341/89-39 в.231

m.yosifova@hitrino.bg

Главен специалист УТ

Рeбие Сaлим

05341/89-39 в.231

r.salim@hitrino.bg

Старши специалист Наредба 1

Неждет Мурад

05341/89-36 в.228

n.murad@hitrino.bg