Община Хитрино

Община Хитрино

Със заповед № РД01 2516 от 31.12.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в, като делегирана от държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ. С Решение № 4 от 28.01.2021 г. на  Общински съвет Хитрино се създаде нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Хитрино, обхващаща 30 потребители. 
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
 

Документи: Обява асистентиОбява потребителиЗаявление-декларация потребителЗаявление асистентДекларация асистентCV_LA_blanka