Община Хитрино

Община Хитрино

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Хитрино (ПИРО)

за периода 2021-2027 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 и чл.20, ал.2  от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Хитрино е в процес на изготвяне на проект на План за интегрирано развитие на Община Хитрино за периода 2021-2027 г. , който ще бъде публикуван на 15.03.2021 г. на интернет страницата на община Хитрино: www.old.hitrino.org

На 23.03.2021 г. от 10,00 часа в заседателна зала на Общински съвет Хитрино, в сградата на общинска администрация Хитрино, на ул. „Възраждане“ № 45 ще се проведе публично обсъждане на  проекта на План за интегрирано развитие на община Хитрино за периода 2021-2027 г. 

В тази връзка Общинска администрация Хитрино отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.03.2021г. г. включително в деловодството на Община Хитрино, ул.”Възраждане” № 45 и на е-mail: kmet@old.hitrino.org.

Мотивите за съкратения срок са следните:
Съгласно § 12 от  Постановление № 183 от 4 август 2020 г. за приемане на Правилник за прилагане за Закона за регионалното развитие „Планът за интегрирано развитие на община за периода 2021 – 2027 г. се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок до 3 месеца от началото на периода на неговото действие.”